Archive for month: Marzo, 2014

Le porte USB del PC fisso visto da Ubuntu

2 Marzo, 2014 (20:14) | Fotografia digitale, Linux | By: sargonsei

Le porte USB del PC fisso visto da Ubuntu I comandi: [ubuntu64bit~]$ lspci -v | grep -iA 5 usb [ubuntu64bit~]$ lsusb [ubuntu64bit~]$ lsusb -v | grep -iA 22 usb [ubuntu64bit~]$ hwinfo -usb l’output: [ubuntu64bit~]$ lspci -v | grep -iA 5 usb 00:02.0 USB controller: NVIDIA Corporation MCP61 USB 1.1 Controller (rev a2) (prog-if 10 [OHCI]) […]